משלוחים לכל הארץ

משלוחים לכל הארץ

תקנון דיוור ישיר

 1. הגדרות

“החברה” – ג’וי מובייל בע”מ ו/או ג’וי מוביל מרכז בע”מ, לרבות חברות קשורות.

“האתר” – Joymobile.co.il , לרבות תנאי השימוש המצויים בו תנאי שימוש.

“התקנון” – תקנון זה.

“אמצעי דיוור” – דרכי פניה מטעם החברה ו/או האתר ללקוחות, לרבות באמצעות מיסרון, דוא”ל, ווטסאפ ושיחות מכירה.

2. כללי

2.1 המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הינו.

2.2 כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הדיוור הישיר, לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3 כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

2.4 פנייה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים באופן שווה.

2.5 תנאי התקנון חלים על הרשמה לדיוור באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כדוגמת מחשבי טאבלט, טלפון סלולרי וכדומה. כמו כן, תנאי התקנון חלים על הרשמה לדיוור, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.6 החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת – מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.

3. הרשמה לקבלת דיוור אלקטרוני (ניוזלטר), פרסומים ופרסומת

3.1 ההרשמה לדיוור החברה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.

3.2 יש לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה – הרשמה לדיוור האלקטרוני של החברה מעידה על הסכמת הנרשם לתנאים הכלולים בתקנון.

3.3 משתמש שנרשם להצטרף לדיוור, פרסומים ופרסומת (ניוזלטר) באמצעות אמצעי דיוור, ומילא את פרטיו, אישר את השימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת באמצעי דיוור, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.

3.4 בעת ההרשמה לדיוור המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (בהתאם לשיקול דעת החברה). מובהר בזאת, כי אין חובה על המשתמש על- פי חוק למסור פרטים לחברה, אולם ללא הפרטים המבוקשים, לא ניתן יהיה להירשם לדיוור באתר, ולא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר. מסירת פרטים חלקיים או שגויים של המשתמש עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות הדיוור ולסכל יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. במקרה של שינוי אילו מהפרטים של המשתמש, על המשתמש לעדכנם באתר.

3.5 אין להשאיר פרטים או לרשום של אדם אחר או ישות אחרת לדיוור שלא בהסכמתם ו/או ללא נוכחותם בעת הרישום ולאחר שהוסברו להם כל תנאי תקנון זה. 

3.6 רישום להצטרף לדיוור, השארת פרטים נדרשים ואישור המשתמש כי הינו מסכים לקבל תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״), באמצעות אמצעי דיוור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על- פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח, 2008 (“חוק התקשורת”).

3.7 יודגש כי דיוור ישלח אל המשתמש רק במידה ונתן את הסכמתו לכך, בכפוף לתנאי התקנון, בעת הרשמתו לדיוור, באמצעות אמצעי דיוור, כגון: בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.

3.8 מובהר כי באפשרות המשתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור של החברה באמצעות משלוח הודעה לאתר המציינת “הסרה מרשימת הדיוור” או כל נוסח אחר המבהיר את רצונו שלא לקבל מהאתר דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח לאתר במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית, בציון שם מלא. פרטי ההתקשרות המלאים עם האתר מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.

3.9 כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, רשאי האתר, בכפוף להוראות חוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור.

3.10 ההצטרפות לדיוור הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף לניוזלטר.

3.11 מובהר כי הרשמה לדיוור ואישור המשתמש לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, עדכונים על מבצעים וכו’.

3.12 האתר רשאי למנוע מכל משתמש ו/או גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת משתמש ו/או לבטל רישום, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה לדיוור נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

ב. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ג. אם הופרו תנאי התקנון.

ד. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר.

ה. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש באתר בכל דרך שהיא.

4. אחריות החברה

4.1 אין לראות במידע המוצג במסגרת הדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על המידע בדיוור ו/או בקישורים שבמסגרתו ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

4.2 החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר ו/או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמש אשר השאיר פרטיו באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, נתון, מידע, שירות, פרסומת, מצג, מוצר וכיוצא בזאת המופעים במסגרת הדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

4.3 הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כפי שהוא ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. על אף האמור לעיל, יתכן והמידע לא יהיה שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

5. פרטיות

5.1 החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו על ידי משתמשי האתר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון האתר.

5.2 המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות, וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי.

6. יצירת קשר 

האתר והחברה מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. ככל והינך סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: שדרות התמרים 2, אילת.
טלפון: 077-999-0000
כתובת דואר אלקטרוני: joymobileltd@gmail.com

7. שונות

7.1 תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק, ובכל מחלוקת שעניינה תנאי ההגרלה , תהא לבית המשפט המוסמך באילת סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון תפורסם באתר. כל הזכויות בתקנון דיוור זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו. 

עדכון אחרון: ספטמבר 2023

תקנון דיוור ישיר

 1. הגדרות

“החברה” – ג’וי מובייל בע”מ ו/או ג’וי מוביל מרכז בע”מ, לרבות חברות קשורות.

“האתר” – Joymobile.co.il , לרבות תנאי השימוש המצויים בו תנאי שימוש.

“התקנון” – תקנון זה.

“אמצעי דיוור” – דרכי פניה מטעם החברה ו/או האתר ללקוחות, לרבות באמצעות מיסרון, דוא”ל, ווטסאפ ושיחות מכירה.

2. כללי

2.1 המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הינו.

2.2 כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הדיוור הישיר, לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3 כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

2.4 פנייה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים באופן שווה.

2.5 תנאי התקנון חלים על הרשמה לדיוור באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כדוגמת מחשבי טאבלט, טלפון סלולרי וכדומה. כמו כן, תנאי התקנון חלים על הרשמה לדיוור, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.6 החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת – מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.

3. הרשמה לקבלת דיוור אלקטרוני (ניוזלטר), פרסומים ופרסומת

3.1 ההרשמה לדיוור החברה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.

3.2 יש לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה – הרשמה לדיוור האלקטרוני של החברה מעידה על הסכמת הנרשם לתנאים הכלולים בתקנון.

3.3 משתמש שנרשם להצטרף לדיוור, פרסומים ופרסומת (ניוזלטר) באמצעות אמצעי דיוור, ומילא את פרטיו, אישר את השימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת באמצעי דיוור, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו.

3.4 בעת ההרשמה לדיוור המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (בהתאם לשיקול דעת החברה). מובהר בזאת, כי אין חובה על המשתמש על- פי חוק למסור פרטים לחברה, אולם ללא הפרטים המבוקשים, לא ניתן יהיה להירשם לדיוור באתר, ולא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר. מסירת פרטים חלקיים או שגויים של המשתמש עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות הדיוור ולסכל יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. במקרה של שינוי אילו מהפרטים של המשתמש, על המשתמש לעדכנם באתר.

3.5 אין להשאיר פרטים או לרשום של אדם אחר או ישות אחרת לדיוור שלא בהסכמתם ו/או ללא נוכחותם בעת הרישום ולאחר שהוסברו להם כל תנאי תקנון זה. 

3.6 רישום להצטרף לדיוור, השארת פרטים נדרשים ואישור המשתמש כי הינו מסכים לקבל תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״), באמצעות אמצעי דיוור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על- פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח, 2008 (“חוק התקשורת”).

3.7 יודגש כי דיוור ישלח אל המשתמש רק במידה ונתן את הסכמתו לכך, בכפוף לתנאי התקנון, בעת הרשמתו לדיוור, באמצעות אמצעי דיוור, כגון: בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.

3.8 מובהר כי באפשרות המשתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור של החברה באמצעות משלוח הודעה לאתר המציינת “הסרה מרשימת הדיוור” או כל נוסח אחר המבהיר את רצונו שלא לקבל מהאתר דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח לאתר במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית, בציון שם מלא. פרטי ההתקשרות המלאים עם האתר מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.

3.9 כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, רשאי האתר, בכפוף להוראות חוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור.

3.10 ההצטרפות לדיוור הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף לניוזלטר.

3.11 מובהר כי הרשמה לדיוור ואישור המשתמש לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, עדכונים על מבצעים וכו’.

3.12 האתר רשאי למנוע מכל משתמש ו/או גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו לדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת משתמש ו/או לבטל רישום, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם בעת ההרשמה לדיוור נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

ב. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ג. אם הופרו תנאי התקנון.

ד. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר.

ה. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש באתר בכל דרך שהיא.

4. אחריות החברה

4.1 אין לראות במידע המוצג במסגרת הדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על המידע בדיוור ו/או בקישורים שבמסגרתו ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

4.2 החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר ו/או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמש אשר השאיר פרטיו באתר ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, נתון, מידע, שירות, פרסומת, מצג, מוצר וכיוצא בזאת המופעים במסגרת הדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

4.3 הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כפי שהוא ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. על אף האמור לעיל, יתכן והמידע לא יהיה שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

5. פרטיות

5.1 החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו על ידי משתמשי האתר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון האתר.

5.2 המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות, וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי.

6. יצירת קשר 

האתר והחברה מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. ככל והינך סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: שדרות התמרים 2, אילת.
טלפון: 077-999-0000
כתובת דואר אלקטרוני: joymobileltd@gmail.com

7. שונות

7.1 תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק, ובכל מחלוקת שעניינה תנאי ההגרלה , תהא לבית המשפט המוסמך באילת סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון תפורסם באתר. כל הזכויות בתקנון דיוור זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו. 

עדכון אחרון: ספטמבר 2023

כיצד נוכל לעזור?